Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Typ subjektu


Příspěvková organizace

Kategorie členství


Marketing

Funkce


Řádný člen

Členem od


2018

Jihomoravské muzeum ve Znojmě patří k nejvýznamnějším kulturním, vlastivědným a vědecko-výzkumným institucím jižní Moravy. V současnosti pod jeho správu spadá 6 význačných historických památek ve Znojmě i v jeho okolí.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Bylo založeno v roce 1878 jako jedno z prvních městských muzeí na Moravě. Od svého vzniku shromažďovalo památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené v roce 1889.

Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda Antona Vrbky, své umístění v prostorách znojemského hradu. Celý hrad spolu s cennou románskou rotundou sv. Kateřiny získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna jeho názvu na "Jihomoravské krajinské muzeum" v roce 1931 odráží rozšíření muzejní činnosti na celý region. Již v této době se na ní podílí významný archeolog František Vildomec. Po druhé světové válce získalo muzeum další památkové objekty - bývalý minoritský klášter v ulici Přemyslovců (dnes sídlo Jihomoravského muzea) a Dům umění na Dolním/Masarykově náměstí.

Po druhé světové válce muzeum postupně získává charakter odborného ústavu a rozšiřuje svoje expozice a depozitáře. Dnes v nich uchovává na 400 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Oddělení botaniky, geologie a zoologie se zaměřují na výzkum a dokumentaci živé i neživé přírody regionu včetně území Národního parku Podyjí. Archeologie plní vedle vlastních výzkumných činností i úkoly na úseku archeologické památkové péče. O bohaté sbírky umělecké a historické pečují pracoviště historie a dějin umění. Muzejní knihovna má ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce. Rozsáhlý fotoarchív s množstvím často unikátních záběrů řady míst celého okresu spravuje oddělení dokumentace současnosti. O další zachování sbírek se starají konzervátorské laboratoře.

Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské muzeum ve Znojmě řadí k významným kulturním institucím města i regionu. Mimo výstavnictví se muzejní činnost soustředí také na spolupráci se školami a na regionální vědecký výzkum v oborech zoologie, botaniky, geologie, archeologie a historie. Spravuje a veřejnosti zpřístupňuje celkem 6 významných památkových objektů:

Minoritský klášter
(Sídlo Jihomoravského muzea)
V bývalém minoritském klášteře na ulici Přemyslovců, který je od roku 1949 využíván jako muzeum, naleznete moderní expozice věnované pravěkým zemědělcům, živé a neživé přírodě Znojemska či zbraním Orientu - znojemská sbírka orientálních, převážně asijských zbraní, patří k největším svého druhu v ČR. V expozici o „černém řemesle“ se můžete seznámit s umem a řemeslnou dovedností starých kovářů, zámečníků a pasířů. Expozice s interaktivními prvky zaujmou děti i dospělé. 

Znojemský hrad
Na mohutném skalním ostrohu nad řekou Dyjí a Gránickým potokem se vypíná původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat, založené již kolem roku 1100. Dominantou areálu je hradní kaple, románská rotunda sv. Kateřiny. Ve 12. století zde byla v provozu mincovna znojemských knížat. Hrad byl jako významná zemská pevnost postupně přestavován a zpevňován. Po třicetileté válce zpustlý hrad byl roku 1710 přestavěn na barokní zámek pánů z Deblína, v přední části někdejšího hradu pak vznikl měšťanský pivovar. Od roku 1910 využívá objekt muzeum, v současnosti je zde vystaven historický nábytek, regionální keramika a výběr z díla znojemského rodáka, sochaře Hugo Lederera. Z nádvoří hradu se návštěvníkům otevírá fascinující pohled na údolí řeky Dyje a všechny hlavní dominanty města Znojma.

Rotunda sv. Kateřiny
(Národní kulturní památka)
V historickém centru Znojma, v srdci areálu Znojemského hradu se na nejvyšším bodě skalní ostrožny vypíná románská rotunda sv. Kateřiny. Jde o nejvzácnější kulturní památku města, která vznikla na sklonku 11. století. Rotunda je unikátní zejména svou vnitřní výmalbou představující vedle mariánského cyklu i ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století.

Dům umění
Reprezentativní výběr z bohatých uměleckých sbírek Jihomoravského muzea naleznete v jednom z nejkrásnějších renesančních paláců v centru města. Dům umění na Masarykově náměstí nabízí ke zhlédnutí stálé expozice "Staré umění Znojemska" a "Mince Zemí Koruny české". Představena je rovněž tvorba znojemského medailéra Jan Tomáš Fischera. Výstavní sály v prvním podlaží jsou určeny pro krátkodobé výstavy. 

Památník Prokopa Diviše v Příměticích
Víte, že na Znojemsku byl vynalezen první bleskosvod? Pokud ne, život a dílo krotitele blesků a všestranného technicky i humanitně nadaného přímětického faráře Prokopa Diviše představuje nová expozice ve funkcionalistickém památníku v Příměticích. Už z názvu současné expozice, který zní „Prokop Diviš 1698-1765, kněz, fyzik, lékař a hudebník“, lze odhadnout, o jak výjimečnou dějinnou osobnost se jedná.

Zřícenina Cornštejn
Hrad byl postaven na skalnaté šíji dvojitého meandru řeky Dyje nedalekého hradu Bítova ve 20. letech 14. století příslušníky rodu Bítovských z Lichtenburka. Zbytky zdí a palácové sklepy z té doby se dochovaly dodnes. Největší slávu zažil hrad v 15. století, kdy dokázal rok vzdorovat obléhání Jiřího z Poděbrad. Po pobělohorské konfiskaci připadl Krajířům z Krajku a na konci 16. století byl opuštěn. Dnes nabízí návštěvníkům nejen úchvatné výhledy do okolní rekreační oblasti Vranovské přehrady, ale i expozici mučírny a šenku hradní posádky ve sklepeních hradních paláců. V létě ožívá šermířskými duely...
Pořádané akce

Sídlo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 129 /8
669 02 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.muzeumznojmo.cz

Emailový kontakt

info@muzeumznojmo.cz

Telefon

+420 515 222 311, +420 515 282 211